ตักบาตรดอกไม้

1024x300 ตักบาตรดอกไม้

ประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
อย่างหนึ่งของวัดมอญ ก่อนวันออกพรรษา 1 วันคือในวัน
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นวันปวารณาออกพรรษาในวัน
นี้มีพิธีตักบาตรดอกไม้ที่วัดมอญ ชาวบ้านจะเตรียมดอก
ไม้ธูปเทียนจำนวนมากมาถวายพระที่วัดจังหวัดนนทบุรี
มีวัดมอญที่อำเภอปากเกร็ด และอำเภอไทรน้อย เช่น วัด
ปรมัยยิกาวาส วัดไทรน้อยและวัดสโมสร ชาวพุทธถือว่า
ประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นการปฏิบัติและแสดงความ
คารวะนอบน้อม อีกทั้งขอขมาลาโทษ หากมีเหตุพลาด
พลั้งซึ่งเป็นการกระทำล่วงเกินต่อพระพุทธศาสนาและพระ
ภิกษุสงฆ์ ขอให้อานิสงส์แห่งการถวายดอกไม้จงมีขึ้น เมื่อ
พระภิกษุได้รับบิณฑบาตแล้วและได้นำไปบูชาพระพุทธรูป
และปูชนียสถานต่อไปแต่เดิมดอกไม้ที่นำมาถวายเป็นดอก
ไม้ที่ชาวบ้านมีอยู่ตามบ้านไม่ต้องซื้อหาเช่นในปัจจุบันเมื่อ
ถึงวันตักบาตรดอกไม้ชาวบ้านจะรีบจัดอาหารไปถวายพระ
เมื่อพระฉันภัตตาหารเพลแล้ว ชาวบ้านจะนั่งเรียงรายอยู่
สองข้างทางจากหมู่กุฏิพระหรือศาลาการเปรียญไปถึงหน้า
อุโบสถทุกคนจะมีดอกไม้ธูปเทียนจำนวนมากวางอยู่ใน
พานหรือถาด พระสงฆ์จะลงจากหมู่กุฏิเดินเป็นแถวเพื่อไป
ทำพิธีปวารณาออกพรรษาที่อุโบสถมีผู้อัญเชิญพระพุทธ
รูปนำหน้าพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เดินผ่านชาวบ้านจะถวาย
ดอกไม้ธูปเทียนแด่พระพุทธรูปและพระสงฆ์และใช้น้ำล้าง
เท้าหรือประพรมที่เท้าพระด้วยเมื่อถึงอุโบสถพระสงฆ์เหล่า
นั้นจะนำดอกไม้ธูปเทียนที่ชาวบ้านถวายไปรวมกันบูชาพระ
พุทธรูปและทำพิธีปวารณาออกพรรษาชาวบ้านจะมารวม
กันที่หน้าพระอุโบสถพร้อมกับทำพิธีขอขมาพระพุทธ พระ
ธรรม และพระสงฆ์

แต่เดิมวัดมอญในบางพื้นที่ เช่น วัดปรมัยยิกาวาสที่
เกาะเกร็ด ชาวบ้านถวายธูปแทนดอกไม้เพราะหาดอกไม้
ได้ยาก และเรียกประเพณีการถวายธูปนี้เป็นภาษามอญว่า
“ชอนธูป” แต่ในปัจจุบันถวายทั้งธูปและดอกไม้แต่บางแห่ง
ก็ถวายดอกไม้อย่างเดียว อาทิ วัดไทรน้อยและวัดสโมสรที่
อำเภอไทรน้อย นอกจากนี้ยังมีวัดมอญบางแห่งที่ยังคงรัก
ษาประเพณีนี้เช่น กัน ได้แก่ วัดบางกระดี่ กรุงเทพมหานคร
และวัดจันทน์กะพ้อ จังหวัดปทุมธานี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตักบาตรดอกไม้