โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี     

ปัจจุบันพื้นที่ปลูกทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีลดลงมาก เนื่องจากหลายสาเหตุประกอบกัน เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลายครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 พ.ศ.2545 พ.ศ. 2549 และล่าสุดเกิดมหาอุทกภัยปี 2554 ส่งผลให้พื้นที่ปลูกทุเรียนเดิมเสียหายเกือบทั้งหมด เหลือพื้นที่ปลูกเพียง 43 ไร่ จากที่เคยมีทุเรียนมากกว่า 100 สายพันธุ์ ปัจจุบันเหลือเพียง 50 กว่าสายพันธุ์เท่านั้น และเมื่อวิกฤตการณ์นั้นผ่านไป ทำให้ชาวสวนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบางส่วนเลิกปลูกทุเรียน หันมาปลูกพืชที่ต้นทุนต่ำ และให้ผลผลิตรวดเร็วกันมากขึ้น

อีกทั้งมีการขยายตัวของชุมชนเมือง มีการตัดถนนเพิ่มขึ้นหลายเส้นทาง จึงทำให้พื้นที่การปลูกทุเรียนลดลงอย่างรวดเร็ว องค์กรของภาครัฐ โรงงานยาสูบได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องเร่งฟื้นฟูและอนุรักษ์สวนทุเรียนให้คงอยู่และขยายพื้นที่ปลูกให้มากขึ้น จึงให้การสนับสนุน ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์ จัดทำ “โครงการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี” ซึ่งเบื้องต้นได้ให้ทุนในการอนุรักษ์และขยายกิ่งพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน จำนวน 8,000 กิ่ง สนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี” ตั้งอยู่ที่สวนตาก้าน 92/1 ซอยบางกร่าง 63 หมู่ 2 ต.บางกร่าง  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โดยหวังให้เมืองนนทบุรีมีพื้นที่สำหรับศึกษาค้นคว้าเรื่องทุเรียนแบบครบวงจร

 

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี