วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวนนทบุรีอายุกว่า 100 ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2367-2394) โปรดเกล้าฯ สร้างขึ้นก่อนเสด็จสวรรคตเมื่อปี พ.ศ.2390

ณ บริเวณนิวาสสถานเดิมของพระอัยกา (ตา) พระอัยกี (ยาย) และสมเด็จพระศรีสุลาลัย พระบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ทั้ง 3 พระองค์ และพระราชทานนามว่า “วัดเฉลิมพระเกียรติ” แล้วโปรดเกล้าฯ ให้สร้างกำแพงแก้ว และป้อมปราการทั้งสี่มุมดูสง่างดงาม เพราะในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นที่ตั้งของป้อมปราการเก่าแก่มาก่อน การก่อสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติฯ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ รัชกาลที่ 4 จึงทรงรับพระราชภารกิจดำเนินการสร้างจนสำเร็จเรียบร้อย และได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ให้งดงามเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมงดงาม ได้แก่ โบสถ์ ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมจีนตามแบบพระราชนิยม ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย หล่อด้วยทองแดงทั้งองค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 6 ศอก สูงจรดพระเศียร 8 ศอก 2 คืบ 4 นิ้ว รัชกาลที่ 4 พระราชทานนามว่า“พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา”ถัดมาด้านใต้เป็นพระวิหารหลวงของวัดเฉลิมพระเกียรติฯ หรือที่เรียกกันว่า “วิหารพระศิลาขาว” รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระประธาน“พระศิลาขาว” มาประดิษฐานไว้ภายในเมื่อปี พ.ศ.2401 ใกล้ๆ กันยังเป็นที่ตั้งพระวิหารหลวง ศิลปะแบบไทยปนจีนเช่นกัน ภายในประดิษฐาน“พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์”ส่วนด้านหลังโบสถ์มองออกไปจะเห็นพระเจดีย์องค์สีขาวดูโดดเด่นอยู่เบื้องหลัง เป็นเจดีย์ทรงลังกา มีความสูงจากฐานถึงยอดประมาณ 45 เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อทำบุญไหว้พระกันเปี่ยมสุขแล้วก็แวะไปสำราญใจกันต่อได้ที่ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก สวนสาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตั้งอยู่ข้างวัด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ ประกอบด้วยอาคารเรือนไทยที่มีความงดงามอยู่มากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมพรรณไม้น้ำ พืชสวนและสัตว์น้ำชนิดต่างๆ บนเนื้อที่กว้างขวางกว่า 100 ไร่ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 05.30 – 18.30 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชมแต่อย่างใด

แผนที่

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร